จัดหางานพะเยา ย้ำ นายจ้างและสถานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เตือนให้นายจ้างและสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นอายุวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ ทำการต่ออายุใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย นายคมสัน พัวศรีพันธุ์ จัดหางานจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา เห็นชอบการขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวให้แก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งใบอนุญาตทำงานหมดอายุ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 ทำการต่ออายุใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะนี้ใกล้จะสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงขอให้นายจ้างและสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาตินี้ ไปทำการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยด่วน สำหรับเอกสารหลักฐานที่ใช้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ใบอนุญาตทำงานเดิม (บัตรสีชมพู) หรือใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน (กรณีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ใบอนุญาตทำงาน) หนังสืออนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว (โควตา) ใบรับรองแพทย์ หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีนายจ้างไม่ได้มายื่นด้วยตนเองพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ) และค่ายื่นคำขอ-ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 1,000 บาท/ปี ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว นายจ้างและสถานประกอบการใดที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ต้องระหว่างโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-482367-8

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด