พม.หนุน เยาวชน ให้แสดงบทบาทในสังคม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าว ภายในงานเยาวชนยุคใหม่สร้างไทยเข้มแข็ง ถึงบทบาทและความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่า แม้เยาวชนจะเป็นพลังเล็กๆ ของสังคม แต่ก็เป็น
กลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ อยากให้เยาวชนกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้านำเสนอ และมีความเป็นผู้นำ รวมทั้ง ร่วมกันสะท้อนปัญหาต่างๆ ของสังคม อาทิ ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม การเมือง การศึกษา เพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขพัฒนา นอกจากนั้น ยังฝากถึงผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคม ให้ร่วมกันส่งเสริม และรับฟังปัญหาของเด็กและเยาวชนอีกด้วย