ปภ.เตรียมพร้อมป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2553 โดยด้านการป้องกันอัคคีภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและจัดทำแผนเผชิญเหตุในพื้นที่เสี่ยงภัย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ รวมถึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ ส่วนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ให้จัดตั้งจุดตรวจเข้มงวดกวดขันให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงตามเส้นทางต่างๆ จัดระเบียบด้านการจราจรบริเวณพื้นที่จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน พร้อมประสานหน่วยงานสาธารณสุขเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว หากประชาชนประสบอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน สามารถติดต่อแจ้งเหตุให้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด