กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม วันรักษ์ปาย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม วันรักษ์ปาย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว นางอรพินท์ วงศ์ชมพิศ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กิจกรรมวันรักษ์ปาย หรือ Love Pai Day เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำฐานข้อมูลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสถานที่พัก มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว โดยได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ การฟื้นฟูลำน้ำปายให้สะอาด การทำความสะอาดชุมชนเมืองปายให้ปลอดขยะ การปลูกต้นไม้เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เมือง การสร้างจิตสำนึกเยาวชนผ่านภาพระบายสี และนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว ทั้งหมดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะใช้กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสื่อในการสร้างความตระหนัก และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในเมืองปาย ร่วมกันใส่ใจและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการใช้ประโยชน์อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง จนเกิดความเสื่อมโทรม ก่อนที่คุณค่าของเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญนี้ ลดลงจนยากที่จะพื้นฟู

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด