จ.พะเยา ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้วทั้ง 9 อำเภอ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา รายงานผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ระบุ มีราษฎรได้รับความเดือดร้อนรวม 62,689 ครัวเรือน ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งครบทั้ง 9 อำเภอ นางธวัลรัตน์ ไชยอินปัน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.พะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยา ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้วรวมทั้งสิ้น 9 อำเภอ มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 58 ตำบล 487 หมู่บ้าน รวม 62,689 ครัวเรือน ซึ่งมีพื้นที่ทางการเกษตรที่เสี่ยงต่อความเสียหายอยู่นอกเขตชลประทาน ประกอบด้วย ข้าวนาปรัง 27,741 ไร่ พืชไร่ 56,069 ไร่ และในบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เบื้องต้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลือจัดรถบรรทุกน้ำเข้าช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว ขณะที่จังหวัดพะเยา ได้ให้ความช่วยเหลือ โดยใช้เงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 49,928,562 บาท ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เน้นย้ำให้เกษตรกรหันมาทำการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ตลอดจนวางแผนบริหารจัดการน้ำให้ดี เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากจังหวัดพะเยาถือเป็น 1 ใน 3 จังหวัดภาคเหนือที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงภัยแล้งมากในปีนี้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด