ม.เกษตรฯ จัดประชุมวิชาการภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรรม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรรม เพื่อกระตุ้นถึงความสำคัญของผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม รศ.พนิต เข็มทอง รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดการประชุมวิชาการเรื่องภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรรม โดยมีคณาจารย์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้ ซึ่งมีอาจารย์ ข้าราชการ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคลากรภาคเอกชน เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมประชุม เพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของภาวะโลกร้อน รวมทั้งการเกษตรที่ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อน เผยแพร่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ อย่างไรก็ตาม วิวัฒนาการและการเพิ่มขึ้นของประชากรที่รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการทำลายสภาพแวดล้อมตามมา ทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ การใช้สารเคมี จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลต่อภาคเกษตรกรที่เป็นต้นกำเนิดของแหล่งอาหาร และการอุปโภคของมนุษย์ ซึ่งสิ่งสำคัญคือ เกษตรกรเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้นจะต้องมีความตระหนักถึงภาวะโลกร้อน และหาวิธีป้องกันร่วมกัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด