หมอประเวศ จี้ รัฐ พัฒนาเกษตร แบบยั่งยืน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การปฏิรูประบบ เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตร" ว่า ความยั่งยืนของเกษตรกร คือความยั่งยืนของสังคมทั้งหมด เพราะเกษตรกรรมเกี่ยวข้อง กับคนจำนวนมาก หากพัฒนาด้านการเกษตรให้เข้มแข็ง จะส่งผลให้เกษตรกร มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย ใน 8 มิติ คือ เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การศึกษา และประชาธิปไตย ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน เน้นการผลิต เพื่อบริโภคเอง ในครัวเรือน ผลผลิตการเกษตร ที่เหลือค่อยส่งไปค้าขาย ส่วนการเกษตร เพื่อการส่งออก หรือการค้า ในระดับอุตสาหกรรม ยังสามารถทำได้ โดยให้นักเศรษฐศาสตร์ คำนวณความเหมาะสมในด้านต่างๆ ให้เกิดความชัดเจน

ทั้งนี้ รัฐบาลควรเปลี่ยนชื่อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นกระทรวงเกษตรกร หรือกระทรวงเกษตร เพื่อเกษตรกร เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า มีเป้าหมายการทำงาน เพื่อภาคประชาชน ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดผลประโยชน์ของภาคเอกชน ภาครัฐ ควรจัดที่ดินทำกินให้คนไทยมากที่สุด หรือครอบครัวละ 5 ไร่ ส่งเสริมให้คนไทยมี 2 อาชีพ มีอาชีพหลักทำการเกษตรยั่งยืน เวลาที่เหลือทำอาชีพรอง เช่น การค้า รับราชการ พยาบาล เป็นต้น เป็นแนวทาง ทำให้คนไทย มีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ บ่อเกิดความร่มเย็นเป็นสุข
ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น สิ่งแวดล้อม มีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้