จุรินทร์ ขอสนับสนุนงบเพิ่ม เป็นทุนการผลิตพยาบาล 3,000 คนภาคใต้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอสนับสนุนงบเพิ่ม เป็นทุนการผลิตพยาบาล 3,000 คนภาคใต้ หวังแก้วิกฤตขากแคลนบุคลากรในพื้นที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอของบประมาณฉุกเฉินจากงบกลาง ในปี 2553 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล ในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 3,000 คน ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณ 13,560,000 บาท จนเสร็จสิ้นโครงการในปี 2555 โดยในปัจจุบัน มีงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล ในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 3,000 คน คนละ 30,000 บาทต่อปี เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของนักศึกษา ได้แก่ ตำราเรียน ชุดฝึกงาน ค่าที่พักและอาหาร ซึ่งไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องขอเพิ่มเป็น 35,900 บาทต่อคนต่อปี ต้องใช้งบประมาณเพิ่มประมาณ 18 ล้านบาท ทั้งนี้ นักศึกษาในโครงการดังกล่าวกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 25 แห่งทั่วประเทศ โดยนักศึกษาในโครงการดังกล่าวจะสำเร็จการศึกษา และปฏิบัติงานชดใช้ทุนในพื้นที่ ประมาณเดือนเมษายน 2555 ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล มีอัตรากำลังเพิ่มขึ้นและให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด