อำเภอเบตงขยายโอกาสทางการศึกษา กศน. เพิ่มอีก 3 ตำบลเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในชุมชนมีโอกาส เรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อำเภอเบตง ขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพิ่มอีก 3 ตำบลเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในชุมชนได้มีโอกาส เรียนรู้มีวุฒิการศึกษาเท่าเทียมกันกับชุมชนเมือง นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเบตง กล่าวว่า สำนักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน มีภารกิจที่สำคัญคือจัดกิจกรรมการศึกษาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชน และขยายภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน ทั้งในแง่ของความเข็มแข็งและความต่อเนื่องในการมีส่วนร่วมและศักยภาพในการจัดทำระบบข้อมูล สถิติ และสารสนเทศเกี่ยวกับประชากรกลุ่มเป้าหมายพร้อมกับพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในความรับผิดชอบตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอก ของกศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย (กศน.)อำเภอเบตงจึงได้จัดตั้ง กศน.ตำบลตาเนาะแมเราะ ,กศน.ตำบลธารน้ำทิพย์ และกศน.ตำบลอัยเยอร์เวง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในชุมชนได้มีโอกาส เรียนรู้มีวุฒิการศึกษาเท่าเทียมกันกับชุมชนเมืองและจะมีพิธีเปิดรวมกันทั้ง 3 ตำบล ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553นี้ ณ กศน.ตำบลตาเนาะแมเราะ (ศาลาเอนกประสงค์) หมู่ที่9 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00น.

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด