ISESCO หารือไทย สานสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับประเทศในกลุ่มมุสลิม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมอิสลาม หารือไทย สานสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับประเทศในกลุ่มมุสลิม พร้อมเสนอจัดกิจกรรมสำหรับผู้นำศาสนาของไทยสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการหารือกับ ดร.อับดุลลาซิส ออตแมน อัลเทอวายจีร์ (Abdulaziz Othman Altwaijri) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมอิสลาม หรือ ISESCO ซึ่งเป็นองค์กรชำนาญพิเศษขององค์การการประชุมอิสลาม หรือ OIC ที่เดินทางมาเยือนไทยระหว่างวันที่ 1 5 กุมภาพันธ์นี้ ได้หยิบยกประเด็นความร่วมมือทางวัฒนธรรมมาหารือร่วมกัน ประกอบด้วย การจัดฝึกอบรมผู้นำศาสนา (อิหม่าม) ของไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาศักยภาพและหลักสูตรการฝึกอบรมครูที่สอนอิสลามศึกษา การจัดสัมมนา และพัฒนาหลักสูตรสันติภาพศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับศาสนา หรือ อารยธรรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน โดยร่วมกับองค์กรพัฒนาภาคเอกชน หรือองค์กรมุสลิมไทย รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะการจัดประชุมเสวนาศาสนา ตลอดจนการจัดกิจกรรมสำหรับผู้นำศาสนาอิสลามของไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม สำหรับการเดินทางเยือนของ ISESCO ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี ในการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน ที่สำคัญ ISESCO ถือเป็นองค์กรที่สำคัญที่สุดของกลุ่มประเทศมุสลิม มีสมาชิกรวมกันถึง 57 ประเทศ โดย ISESCO ยังชื่นชมการทำงานของไทยที่มีการจัดกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน และพร้อมจะสานต่อความร่วมมือระหว่างกันให้มีความแน่นแฟ้นต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด