กรมทรัพยากรน้ำ เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทรัพยากรน้ำ เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองขนม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระสาร เขตอนันด์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองขนม ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ นี้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป ณ ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 กล่าวด้วยว่า การดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองขนม อาจเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนและต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการ และขอเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด