จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะอนุกรรมการประสานงานความร่วมมือการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด ร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมแนวทางเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รวม 12 คน เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายถนอม มารัตน์ ประธานสาขาสมาคมผู้สูงอายุ จ.อุบลฯ ประธานอนุกรรมการฯ น.พ.วุฒิไกร มุ่งหมาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ และ นายพรชัย โควสุรัตน์ นายก อบจ.อุบลฯ รองประธานอนุกรรมการฯ และอนุกรรมการอีก 9 คน ประกอบด้วย นายมนัส กนกศิลป์, นายเอกพจน์ อินทร์โสม, น.พ.ธีรพล เจนวิทยา,นายวิทยา เทียมสุวรรณ, นายพิทักษ์ชัย โสดา, นายประวิทย์ วิริยะสิทธาวัฒน์, นายสมประสงค์ สายสมยา, นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร และนางวัชรินทร์ เผ่าภูรี เพื่อพิจารณายกร่างคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยและสาธารณสุขชุมชน เข้ามาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท.ซึ่งคณะอนุกรรมการฯชุดนี้จะได้วางแผนการทำงาน ทั้งด้านการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน ศึกษาระเบียบที่มา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบภารกิจที่จะถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนด รวมทั้งขั้นตอนกระบวนการทำงาน การศึกษาดูงาน และเชิญวิทยากรให้ความรู้เรื่องการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด