สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 5

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 5 นางจินดา กุลเพทย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ได้รับแจ้งจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนดจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2553 ณ ชลฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 5 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันการทุจริตเป็นแกนนำในการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมที่ดีในสังคม มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและร่วมสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน แบ่งเป็น 50 ทีม ซึ่งกิจกรรมและหลักสูตรค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที 5 ประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และกิจกรรมเสวนาด้านการป้องกันทุจริต เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.02-207-0764 5 (ในวันและเวลาราชการ)

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด