ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสบโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกา นำ ผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายไพโรจน์ นวานุช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา นายวรวุฒิ ทวาทศิน เลขาธิการประธานศาลฎีกา และ นายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2553 ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ตำหนักคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เวลา 10.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2551 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพโชวาท ความว่า ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติกิจการงาน บุคคลจะต้องมีความสามารถที่สำคัญสองอย่าง คือ ความสามารถในการใช้วิชาความรู้ อย่างหนึ่ง กับความสามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น อย่างหนึ่ง ความสามารถอย่างแรกจะเกิดมีขึ้นได้ ก็ด้วยการที่แต่ละคนได้ศึกษาเล่าเรียนจนมีหลักวิชาที่ดีที่หนักแน่นทั้งด้านลึกและด้านกว้าง แล้วนำหลักวิชานั้นไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับงาน และสถานการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งขวนขวายแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาเพิ่มเติมอยู่เป็นนิตย์ ส่วนความสามารถอย่างหลังนั้นจะเกิดมีขึ้นได้ ก็ด้วยการที่แต่ละคนได้ฝึกตนให้เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางหนักแน่น เปี่ยมด้วยความสุจริตจริงใจ และความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่น บุคคลใดศึกษาและฝึกฝนตนเองดังที่กล่าว ให้มีความสามารถทั้งสองอย่างประกอบพร้อมกัน บุคคลนั้นย่อมประพฤติตนปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์ยั่งยืนแก่ตนแก่ส่วนรวมได้จริง ทั้งสามารถร่วมมือประสานงานกับผู้อื่นฝ่ายอื่นได้อย่างราบรื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความผาสุกสงบ บัณฑิตทุกคนจึงควรจะได้พิจารณาตนเองให้ทราบชัด ว่ามีความสามารถทั้งสองนี้มากน้อยเพียงใด หากเห็นว่ายังบกพร่องในข้อหนึ่งข้อใดอยู่ ก็ขอให้ตั้งใจพยายามปฏิบัติสร้างเสริมให้บริบูรณ์ขึ้น เพื่อความสำเร็จและความเจริญมั่นคงที่แท้ในชีวิตและกิจการงานของแต่ละคน เวลา 16.20 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ พระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังปทุมธานี พระราชทานพระวโรกาสให้ นางสาวสุพรทิพย์ ช่วงรังสี นำสื่อมวลชน เฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์ในโอกาสการจัดงาน "ถักร้อย สร้อยรัก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 09.14 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากวังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนเกียรติประชา บ้านกลุ่มมอแกนพัฒนาโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านท่าแป๊ะโย้ย กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านท่าแป๊ะโย๊ย สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว "บ้านสายใยรัก ศูนย์ส่งเสริมนมแม่และพัฒนาสุขภาพชุมชน และศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว "บ้านเกษตรสมบูรณ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว "บ้านครอบครัวอบอุ่น และสถานที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด