ทปอ.สุดทนทวงงบฯวิจัย

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้สัมภาษณ์ถึงการสนับสนุนการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ว่า รัฐบาลตั้งเป้าสนับสนุนเงินจำนวน 12,000 ล้านบาท ให้แก่สถาบันอุดมศึกษา 78 แห่ง ระยะเวลา 3 ปี คือ ปีงบประมาณ 2553-2555 โดยงบฯดังกล่าวจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 แห่ง 2.งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาอีก 69 แห่ง และ 3. ไว้ที่สำักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงาน อำนวยความสะดวก ติดตามและประเมินผลสถาบันอุดมศึกษา โดยงบฯ นี้จะมาจากโครงการไทยเข้มแข็ง หรือ เอสพี 2 แต่ปรากฏว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครได้รับเงินเลย ซึ่งส่งผลให้การทำงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาต้องสะดุดไปมาก

ประเทศไทยลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น และที่ผ่านมานักวิจัยของไทยยังต้องขอรัการสนับสนุนงบวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกอีกมาก เมื่อเป็นเช่นนี้นักวิจัยรุ่นใหม่ก็คงจะเกิดได้ยาก ขณะที่งานวิจัยและพัฒนามีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และสังคมอุดมปัญญา จึงอยาก ให้สมาชิกรัฐสภาได้ให้ความสนใจและให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก ๆ ศ.ดร.ประสาท กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด