รายงานพิเศษ : สวทช.เดินหน้างบ 50 ล้านไทยเข้มแข็งพัฒนาศักยภาพการผลิตอุตสาหกรรมอาหารส่งออก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สวทช.เร่งเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารส่งออก ภายใต้งบประมาณ 50 ล้าน ในโครงการแผนปฎิบัติการโครงการไทยเข้มแข็ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนึ่งในหน่วยงานที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ ภายใต้โครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง จำนวน 50 ล้านบาท ให้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมอาหารในปีนี้ (2553) ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ PPP (Public Private Partnership) โดยมุ่งหวังที่จะร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ให้กับภาคเอกชน เพื่อช่วยแก้ปัญหา ลดต้นทุน ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม พร้อมกับยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพทัดเทียมนานาชาติ รศ.ดร.ศักรินทร ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสวทช. กล่าวว่า งบประมาณนี้ สวทช.ได้จัดสรรออกเป็นสามส่วนด้วยกัน โดยส่วนแรกจำนวน 12 ล้านบาท นำมาพัฒนานักวิจัยใหม่และผู้เชี่ยวชาญป้อนเข้าสู่ภาคเอกชน เพื่อแก้ปัญหาการผลิต งบประมาณส่วนที่สองจำนวน 14 ล้านบาท ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย อย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลิตนักศึกษาเข้าไปศึกษาปัญหาของภาคอุตสาหกรรมโดยตรง เพื่อนำกลับมาวิเคราะห์วิจัยและถ่ายทอดห้ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด พร้อมยังส่งเสริมให้นักศึกษามีงานทำ เนื่องจากรู้ระบบและเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี และงบประมาณก้อนสุดท้ายจะลงไปกับการพัฒนาขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเสริมศักยภาพการแข่งขัน "เอาความรู้เข้าไปทำงานร่วมกับภาคเอกชน พิจารณาว่าจำเป็นต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ลดต้นทุนการผลิตได้ ทำให้สามารถใช้ทรัพยากร พลังงานน้อยลง ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้น ส่วนใหญ่เข้าไปทำงานจริง ๆ กับภาคเอกชน ชี้ปัญหาให้เห็นชัดเจน ว่าปัญหาอะไรที่ต้องการแก้ วิทยาศาสตร์และเทคโนไปแก้ ไม่ต้องทำงานวิจัยก่อน เราเข้าไปดูปัญหาเพื่อนำมาแก้ชัดเจน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอาหารอย่าง ดร.รุจ วัลยะเสวี รองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. และหัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร กล่าวว่า โครงการนี้จะเน้นพัฒนางานวิจัยอาหารให้มีความปลอดภัย และเน้นพัฒนาอาหารสุขภาพ โดยได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน เช่น สร้างโครงสร้างพื้นฐานงานวิจัย เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงกับกระทรวงเกษตรและสหกร์ สร้างโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีการตรวจสอบสารออกฤทธิ์ในอาหาร โดยเบื้องต้นได้ดำเนินการในหลายภาคอุตสาหกรรมแล้ว "ทำเรื่องเชื้อแซลเดลล่าในอุตสาหกรรมไก่สดแช่แข็ง เรากำลังทำให้ไก่ที่ส่งไปปราศจากเชื้อดังกล่าว ประเมิณความเสี่ยงของเชื้อโรคไพโรเน็คติกัสในอุตสาหกรรมกุ้ง ที่ส่งออกไปต่างประเทศ พัฒนาการผลิตไม่ให้มีเชื้อโรคที่ส่งออก ดูเรื่องผักสดมีเชื้อโรคอยู่เยอะ อีโคไลน์ ซาโมเนลล่า เราก็ต้องไปพัฒนาวิธีการผลิตผักให้ปลอดเชื้อให้ได้ และในแง่ของสารเคมี เราให้ทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ดูอัลฟ่าท็อกซินในถั่วลิสง โครงการนี้เป็นโครงการระยะยาว 3 ปี โดยในปีหน้าจะได้รับงบประมาณดำเนินงานเพิ่มอีกจำนวน 70 ล้านบาท และปีต่อไปอีก 60 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 180 ล้านบาท โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว สวทช.มั่นใจว่าจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวงการงานวิจัยพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด