สนง.ที่ดินจ.นราธิวาส เร่งสำรวจข้อมูลการถือครองที่ดิน สค.1ที่ตกค้างอยู่อีก357 แปลง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขาสุไหงปาดี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ดิน และบัณฑิตอาสาในเขตพื้นที่ อ.สุไหงปาดีเร่งสำรวจข้อมูลการถือครองที่ดิน สค.1ที่ตกค้างอยู่อีก 357 แปลง นายมอกือตา นิโลง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขาสุไหงปาดี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ และบัณฑิตอาสาในเขตพื้นที่ อำเภอสุไหงปาดีเร่งสำรวจข้อมูลการถือครองที่ดิน สค.1ที่ตกค้างในพื้นที่ เพื่อรับหลักฐานการถือครองสำหรับการเตรียมออกโฉนดที่ดินให้ตามมาตรา 8 ที่ได้กำหนดให้ผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ หรือ ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2497 โดยมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน หรือ ส.ค.1 และ ยังไม่ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ให้มายื่นคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่บังคับใช้ โดยเมื่อพ้นกำหนดการยื่นคำขออกโฉนดซึ่ง อ.สุไหงปาดีได้กำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.พ.นี้ ผู้ที่มายื่นคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยอาศัยหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน หรือ ส.ค.1 จะต้องนำคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย ซึ่งประชาชนอาจไม่ได้รับความสะดวกและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่สูงมาก สำหรับสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขาสุไหงปาดี มีที่ดินตามเอกสารการถือครอง สค.1 รวม 9,698 ราย และตั้งแต่มีการเปิดรับคำขออกโฉนดจนถึงขณะนี้ พบว่ายังมีผู้ไม่มายื่นหลักฐานการถือครองอีก 357 แปลงซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินในเขตป่าสงวน ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ครอบครองที่ดิน สค.1เร่งยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนา สค.1 ค่าลงทะเบียน จำนวน 5 บาท ไปยื่น ณ ที่ทำการที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขาสุไหงปาดีหรือที่บัณฑิตย์อาสาประจำหมู่บ้าน ให้แล้วเสร็จเพื่อรักษาสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง หรือสอบถามโดยตรงที่เจ้าหน้าที่ที่ดิน บัณฑิตย์อาสา หรือที่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านได้ทันที

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด