ชลบุรี ให้แรงงานต่างด้าวเร่งพิสูจน์สัญชาติภายใน 28 ก.พ.53

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดชลบุรี เร่งให้นายจ้าง ผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าวไปยื่นแบบพิสูจน์สัญชาติเพื่อขอขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและขออนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 28 กุมภาพันธ์ นี้ หากแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน นายจ้างจะมีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับ 10,000-100,000 บาทต่อคน นางปรียา เสรีวัลย์สถิต จัดหางานจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติและการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร แก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา นั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตทำงานในปี 2552 ซึ่งใบอนุญาตหมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 และกำลังจะหมดอายุในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 นี้ จะต้องดำเนินการกรอกแบบพิสูจน์สัญชาติตามแบบที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้ แรงงานต่างด้าวรายใดที่ไม่ดำเนินการตามมติดังกล่าว จะไม่ได้รับการขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติและการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานอีกต่อไป และจะถูกผลักดันส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร นายจ้างรายใดที่ลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวซึ่งไม่ได้รับการผ่อนผันและไม่มีใบอนุญาตทำงานจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาทต่อคน จัดหางานจังหวัดชลบุรี กล่าวอีกว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อใช้บริการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี จะเปิดให้บริการรับคำขออนุญาตทำงานทุกวันจันทร์-วันศุกร์ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น.เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-3839-8057 และ 08-6339-8620 ในวันและเวลาราชการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด