ผอ.ชุมชนพอเพียง ระบุ คุณสมบัติวาระการทำงานและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการชุมชนพอเพียง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ระบุ คุณสมบัติวาระการทำงานและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการชุมชนพอเพียง นายปราโมช รัฐวินิจ ผู้อำนวยการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน หรือโครงการชุมชนพอเพียง กล่าวถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการชุมชนพอเพียง ว่า ต้องเป็นคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 6 เดือน ต้องสมัครใจ มีเวลาพร้อมเสียสละเพื่อส่วนรวม ข้าราชการประจำหรือผู้มีตำแหน่งทางการเมืองหรือการปกครอง เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล หรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ควรเป็นคณะกรรมการชุมชน ยกเว้นกรณีจำเป็น โดยให้นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต หรือนายกเทศมนตรี เป็นผู้พิจารณารับรองเป็นกรณี ซึ่งคณะกรรมการชุมชนควรมีทั้งชายและหญิงจำนวนใกล้เคียงกัน สำหรับการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการชุมชนพอเพียง นั้น ที่ประชุมประชาคมของชุมชนมีมติเป็นเอกฉันท์ หรือประชุมคณะกรรมการชุมชนพอเพียงมีมติด้วยคะแนน 2 ใน 3 ของคณะกรรมการให้ออกจากตำแหน่งในการประชุมครั้งนั้นๆ เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือมีข้อมูลอันน่าเชื่อถือได้ว่าการดำเนินงานไม่โปร่งใสหรือส่อไปในทางทุจริต มีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งและไม่สามารถติดต่อได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ต้องคำพิพากษาว่ามีความผิดอาญา ลาออกหรือตาย หรือดำรงตำแหน่งครบวาระการทำงาน ซึ่งการพื้นตำแหน่งคณะกรรมการชุมชนพอเพียง เนื่องจากครบวาระนั้น ให้จัดประชุมประชาคมประจำปี เพื่อเสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนพอเพียงใหม่ทั้งชุด หรือคัดเลือกชุดเดิม และหรือคัดเลือกบางส่วนได้ตามมติที่ประชุมประชาคม และรายงานให้นายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตหรือนายกเทศมนตรีรับรองต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด