เตรียมขุดเจาะปิโตรเลียมในพื้นที่กาฬสินธุ์ จำนวน 5 หลุม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัทเทเท็กซ์ ไทยแลนด์ แอลแอลซี เตรียมขุดเจาะปิโตรเลียมในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ และอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 5 หลุม ในเดือนเมษายนนี้ หลังการสำรวจเบื้องต้นเมื่อปี 2552 และคาดว่าจะพบก๊าซปิโตรเลียม เมื่อบ่ายวันนี้(29 มค 53) ที่ห้องประชุม 4/2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานประชุมชี้แจงผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจหมายเลข L16/50 ซึ่งทางบริษัทเทเท็กซ์ ไทยแลน แอลแอลซี ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในะดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งก่อนลงมือขุดเจาะ บริษัทเทเท็กซ์ ไทยแลนด์ แอลแอลซี ได้มอบหมายให้ บริษัทโปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมถึงการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตราที่ 57 ซึ่งอยู่ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยจะมีการสำรวจข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์โครงการ/การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และการจัดเตรียมรายงานโดยบริษัทปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ช่วงเดือนมกราคม มีนาคม พ.ศ. 2553 และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการลงมือขุดเจาะปิโตรเลียมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 5 หลุม ในพื้นที่ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ 2 หลุม ในพื้นที่ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ 1 หลุม ตำบลลำปาว อำเภอเมือง 1 หลุม และในพื้นที่ตำบลหนองกุง อำเภอเมือง 1 หลุมได้ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป หลังจากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)แล้ว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด