พม.เปิดเวทีประชาพิจารณ์ร่างนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเวทีประชาพิจารณ์ร่างนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 4 ก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี นางกานดา วัชราภัย รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมเปิดเวทีประชาพิจารณ์ร่างนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ว่า ประเทศไทยได้มีนโยบายและแผนระดับชาติ เรื่องการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิง ภายในประเทศและข้ามชาติ (พ.ศ 2548 2553) ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2553 โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์(ปคม.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้ทำหน้าที่ทบทวนนโยบายและแผนระดับชาติฯ ฉบับเดิม และพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในระยะใหม่ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในสังคม ขณะนี้ คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว ได้จัดทำร่างนโยบาย ยุทธศาสตร์และ มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้มีการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ มาแล้ว 3 ครั้ง โดยในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 ในการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ และหลังจากการทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้เสร็จสิ้นแล้ว คณะอนุกรรมการฯ จะรวบรวมข้อเสนอที่ได้ไปสังเคราะห์ ประมวลผล และนำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ร่างนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการ ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ฉบับสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์(ปคม.) พิจารณาแล้วจึงจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบ และประกาศใช้ต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด