ปภ.เตรียมการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยประสานจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุและวางมาตรการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า เทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและอุบัติเหตุจากการจราจรสูงกว่าปกติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ประสานจังหวัดต่างๆ ให้ดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยเฉพาะกรณีการเกิดอัคคีภัย ได้มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตรวจสอบและจัดทำแผนเผชิญเหตุด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย หมั่นฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา รวมถึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับวิธีป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ในส่วนของอุบัติเหตุทางถนน ให้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน โดยกวดขันให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด จัดตั้งจุดตรวจบนเส้นทางเสี่ยงที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณจุดเสี่ยง และสัญญาณไฟบริเวณที่กำลังก่อสร้าง รวมทั้งประสานหน่วยงานสาธารณสุขเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ตลอดจนจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณพื้นที่จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด