กรุงเทพมหานคร เปิดเว็บไซต์เพื่อผู้สูงอายุ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร เปิดเว็บไซต์เพื่อผู้สูงอายุ พร้อมพัฒนาระบบให้ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์รอบด้าน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ว่า สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จัดทำเว็บไซต์ www.oldisyounginbkk.com โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางการสื่อสารระหว่างผู้สูงอายุและบุคคล ทุกเพศ วัย ซึ่งเว็บดังกล่าวได้จัดทำฐานข้อมูลด้านความรู้ สุขภาพ วิชาชีพ บันเทิง จริยธรรม และนวัตกรรมเทคโนโลยี ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านกระดานสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน โดยเว็บไซต์ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เพิ่มเสียงอธิบายรายละเอียดและวิธีการใช้งานแทนการอ่าน พร้อมปรับขนาดตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของผู้สูงอายุ อีกทั้งยังได้เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ในชุมชนและบริเวณต่างๆที่เหมาะสม รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์อย่างเต็มที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า กรุงเทพมหานครได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข ซึ่งโครงการดังกล่าว จะช่วยทำให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตัวเอง และมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด