แรงงานจังหวัดระนองเตือนนายจ้างต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำเท่ากับแรงงานคนไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดระนองปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจากเดิม 169 บาทเป็นวันละ 173 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา พร้อมเตือนนายจ้างให้จ่ายค่าแรงขั้นต่ำแรงงานต่างด้าวเท่ากับแรงงานคนไทย นายสุรนารถ จิตเอื้อเฟื้อ แรงงานจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ให้ปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในส่วนของจังหวัดระนองได้ปรับเพิ่มขึ้น 4 บาท จากเดิมวันละ 169 บาท เป็นวันละ 173 บาท ทำให้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระนองเท่ากับจังหวัดพังงาและนครราชสีมา ซึ่งถือว่าสูงเป็นอันดับสองของภาคใต้รองจากจังหวัดภูเก็ตที่ได้ค่าจ้าง 204 บาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นมา ดังนั้น นายจ้าง/เจ้าของผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าจ้างเป็นตัวเงินให้แก่ลูกจ้างทุกคน ไม่น้อยกว่าในอัตราค่างจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะมี สัญชาติ ศาสนา และเพศใด ซึ่งในจังหวัดระนองรวมถึงแรงงานต่างด้าวด้วย หากนายจ้างรายใดที่ยังจ่ายเงินน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ ขอให้ปรับค่าจ้างให้เท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามท้องที่ที่สถานประกอบกิจการดำเนินการอยู่ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2551 ซึ่งลูกจ้างสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง แรงงานจังหวัดระนอง กล่าวว่า ในการจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างนั้น นายจ้างจะต้องจ่ายเป็นตัวเงินเท่านั้น จะจ่ายเป็นสิ่งของหรือเครื่องอุปโภคบริโภคไม่ได้ สำหรับเวลาทำงานปกติทั่ว ๆ ไปของลูกจ้างวันละ 8 ชั่วโมง แต่สำหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยวันละ 7 ชั่วโมง ซึ่งในเรื่องดังกล่าวแรงงานจังหวัดระนองได้แจ้งให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการต่าง ๆ ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด