คุมประพฤติ จ.อุทัยธานี จัดโครงการครอบครัวบำบัดผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการครอบครัวบำบัดผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด นางจินดา วัฒนวิกย์กรรม์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการ "ครอบครัวบำบัดผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดอมฤตวารี (วัดหนองน้ำคัน) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันและกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดให้สามารถผ่านระยะต่างๆ ของการเลิกยาดวยดี และเรียนรู้สัญญาณเตือนการกลับไปเสพซ้ำตลอดจน เพื่อให้บุคคลในครอบครัวเกิดการเรียนรู้และยอมรับข้อจำกัดของการใช้ชีวิตร่วมกับผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดและผลกระทบจากการเสพยาเสพติดให้โทษ กิจกรรมกลุ่มเพื่อให้ผู้เสพและบุคคลในครอบครัวเรียนรู้แนวทางในการป้องกันการเสพยาเสพติดซ้ำ และกิจกรรมบทบาทครอบครัวกับการใช้ชีวิตร่วมกับผู้เสพยาเสพติด ตลอดจนเสริมความรู้ด้านการป้องกันปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (โรคเอดส์) กับการเสพยาเสพติดให้โทษ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี และวิทยากรสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และผู้ปกครอง อาสาสมัครคุมประพฤติ และสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในเขตจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการ "ครอบครัวบำบัดผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดอมฤตวารี (วัดหนองน้ำคัน) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยพร้อมเพรียงกัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด