กปภ. สัญจรกิจกรรม CSR ปลูกจิตสำนึกลดใช้น้ำบาดาลในพื้นที่สมุทรสาครและนครปฐม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจปลูกจิตสำนึกเยาวชน เรื่องสถานการณ์น้ำบาดาลในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลในวันที่ 29 มกราคม 2553 นายทินกร ด่านพงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 กล่าวว่า จากวิกฤตการณ์น้ำบาดาลในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่มีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้มากเกินไปจนธรรมชาติคืนตัวไม่ทัน โดยตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ กปภ. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลรวม 7 จังหวัด เลิกและลดใช้น้ำบาดาล ทำให้สถานการณ์น้ำบาดาลในปัจจุบันดีขึ้นเล็กน้อย สามารถลดผลกระทบที่ส่งถึงประชาชนได้บ้าง เช่น ถนน อาคารและบ้านเรือนลดการทรุดตัวแตกร้าว และน้ำเค็มรุกล้ำสู่ชั้นน้ำบาดาลน้อยลง ล่าสุดจากการศึกษาด้านคุณภาพของน้ำบาดาลในพื้นที่ดังกล่าว พบว่า น้ำบาดาลยังด้อยคุณภาพ คุณลักษณะของน้ำบาดาลยังสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานและสูงกว่าปริมาณที่ยอมรับได้ คือยังคงมีปริมาณสารปนเปื้อนในระดับความเข้มข้นสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง เหล็ก คลอไรด์ ความกระด้างทั้งหมด และปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด ดังนั้น กปภ. ซึ่งมีนโยบายให้สำนักงานประปาในสังกัด 230 สาขาต้องจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ประกอบกับมีความห่วงใยคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของชาวสมุทรสาครและนครปฐม จึงจัด กิจกรรม กปภ.สัญจรห่วงใยแผ่นดินทรุด เล่าน้องให้บอกต่อ เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโทษภัยของการสูบน้ำบาดาลมากเกินสมดุลทางธรรมชาติกับกลุ่มนักเรียนในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม โดยหวังผลให้เยาวชนนำปัญหาใกล้ตัวนี้ไปบอกต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติพี่น้องและเพื่อนๆ เพื่อขยายความเข้าใจไปสู่สังคมวงกว้าง โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เป็นครั้งที่สาม ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553 เวลา 11.40 น. ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายทินกร ด่านพงศ์สุวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว ประกอบด้วย ส่วนงานบอร์ดนิทรรศการ โมเดลจำลอง บู๊ธเกมส์ต่าง ๆ การแสดงบนเวที เพื่อสอดแทรกข้อมูลความรู้เรื่องน้ำบาดาล การแลกเปลี่ยนประสบการณ์โทษภัยจากการสูบน้ำบาดาลมากเกินไป นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้น้ำบาดาลกับสื่อมวลชนและดาราชื่อดัง เพื่อกระตุ้นเยาวชนช่วยกันบอกต่อให้ลดใช้น้ำบาดาล ทั้งนี้ กปภ.สัญจรห่วงใยแผ่นดินทรุด เล่าน้องให้บอกต่อ อย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด