เกษตรพะเยา แจ้งเตือนต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 53

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เกษตรจังหวัดพะเยา แจ้ง วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ทำการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2553 ตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2553 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่รับจดทะเบียน นายราเชนทร์ สุวรรณหิตาทร เกษตรจังหวัดพะเยา แจ้งว่า ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของวิสาหกิจในเครือข่ายตามพระราชบัญญัติฯดังกล่าวที่ได้เปิดดำเนินการรับจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2548 เป็นต้นมา โดยตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ได้กำหนดไว้ว่า จะต้องทำการต่อทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปฏิทิน หากไม่มาทำการต่อทะเบียนเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน จะถูกถอนชื่ออกจากทะเบียน(เพิกถอนทะเบียน) ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จึงขอให้เกษตรกรหรือผู้ที่ดำเนินกิจกรรมเป็นวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,100 กลุ่มในพื้นที่ ทำการต่อทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2553 ทั้งนี้ ในการต่อทะเบียนฯ ให้ทำการต่อทะเบียนได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่รับจดทะเบียน โดยจะต้องยื่นแบบคำขอดำเนินกิจการต่อ(แบบ สวช.03) แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานพร้อมแสดงเอกสารสำคัญแสดงการจดทะเบียน(ทวช.02)ตลอดจนเอกสารสำคัญแสดงการดำเนินกิจการ(ทวช.3) หากกรณีทวช.02หรือทวช.3สูญหายให้แจ้งความและนำสำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจมาเป็นหลักฐานแทน มิฉะนั้นจะถูกเพิกถอนทะเบียนในปี 2553 นี้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!