สารวันครูนายกฯ ปี 53

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เนื่องในโอกาสที่ "วันครู ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 16 มกราคม 2553 นี้ ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดียิ่งด้วยความจริงใจมายังครู ทั้งที่ได้เกษียณอายุราชการแล้ว และที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ "ครู เป็นปูชนียบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการอบรมสั่งสอน หล่อหลอม และกล่อมเกลาเด็กและเยาวชนของชาติให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นปกติสุข รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนครูทุกด้าน เพื่อให้ครูมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีสมฐานะ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้อย่างภาคภูมิใจและมีประสิทธิภาพ รัฐบาลนี้มีภารกิจสำคัญอประการหนึ่งก็คือ การพัฒนาและปฏิรูประบบการศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน มุ่งพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของแผ่นดิน รู้จักพัฒนาศักยภาพของตนเอง และมีความเพียบพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ซึ่งการดำเนินงานตามภารกิจนี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก "ครู ทั้งในการสร้างสรรค์คุณภาพด้านการศึกษา และการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติอย่างเต็มความสามารถ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า "ครู ทุกคนจะช่วยกันพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้ถึงพร้อมในด้านความรู้ ทักษะ และสติปัญญา สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งแก่การดำรงชีวิตของตนและการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ความรู้เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของทุกคน การมีปัญญาเป็นอาวุธจะทำให้ทุกคนสามารถนำพาบ้านเมืองไปสู่ความก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไปได้ ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและเดชานุภาพสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลประทานพรให้ครูทุกท่าน ประสบแต่สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พรั่งพร้อมด้วยด้วยจตุรพิธพรชัย เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้วัฒนาสถาพรตลอดไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!