ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 4 มกราคม 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 14.53 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา โดยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 กองพลบินที่ 3 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด อาคารหอประชุมศรีวชิรโชติ และ อาคารทีปวิชญ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เวลา 09.02 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ณ ห้องประชุม 1 สำนักพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา 13.37 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เวลา 13.48 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากโรงพยาบาลศิริราช ไปทรงร่วมซ้อมดนตรีกับวงดุริยางค์ทหารเรือ ณ หอกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ 1 เวลา 14.53 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานแทนพระองค์ ประทานแก่คู่สมรส ตามลำดับดังนี้ จ่าสิบตรี สุริยัณญ์ พึ่งผล กับ นางสาวแสงอรุณ บุบผาศรี สิบโท อาธร ปะวะสี กับ นางสาวธันยพร ข่าขันมาลี สิบโท รณชัย ทองสายออ กับ นางสาวอรอนงค์ สุนทรรัตน์ ในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.19 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีสมรสประทานแก่คู่สมรส ตามลำดับดังนี้ นายเสวก หลอมทอง กับ นางสาวพัทธนันท์ ก้านทอง นายอนุชิต บุญฉ่ำ กับ นางสาววีระพร สงวนศรี นายปรศักดิ์ งามสมภาค กับ นางสาวสิริอร เจียมวิจิตร สิบตำรวจเอก พิรุฬ สังข์แก้ว กับ นางสาวรัชนี สาระสัย นายกมล ปานยิ้ม กับ นางสาวดวงหทัย ยอดทอง นายนิธาน ชัยเนตร กับ นางสาวปณิดา รัตนปัญญา นายสมบัติ คุณประเสิรฐ กับ นางสาวฐิติมา ปลาบู่ทอง สิบเอก ณรงค์ศักดิ์ งามศรีทอง กับ นางสาวโศรยา ดอนมอญ ว่าที่เรือตรี นพดล บัณฑิตย์ กับ นางสาวพัชรินทร์ เจริญพิพิธพร

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!