คำปราศรัยของ นายสบโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกาเนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2553 กระผมพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยทุกท่านและในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ กระผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา ยังความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกแก่อาณาประชาราษฎร์และพสกนิกรชาวไทยโดยถ้วนหน้า จึงขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านได้ร่วมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระธรรมานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระบารมีแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นร่มโพธิ์ทองของปวงพสกนิกรชาวไทยตลอดชั่วกาลนาน ในปีพุทธศักราช 2553 นี้ ศาลยุติธรรมได้กำหนดนโยบายที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง รักษามาตรฐานทางจริยธรรมและความเป็นกลางของผู้พิพากษา สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ให้สังคมด้วยการส่งเสริมการเคารพในวัฒนธรรม ศาสนา และกฎหมาย สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพิจารณาพิพากษาคดีและการบริหารงานยุติธรรม ส่งเสริมการทำงานด้วยจิตสำนึกของผู้ให้บริการ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรม เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระผมและข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ ขอตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนด้วยความถูกต้องและเที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความสงบสุขและร่มเย็นของสังคมและพี่น้องชาวไทยอยู่ร่วมกันโดยเปี่ยมด้วยความผูกพันและห่วงใยต่อกัน ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2553 นี้ กระผมพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ขออำนวยพรมายังพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนพระบุญญาบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดอภิบาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่ดีงาม ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ โดยยึดหลักปรัชญาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้สถิตสถาพรตลอดไป สวัสดี

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!