ย้าย "หมอสุภัทร" ไปเป็น ผอ.รพ.สะบ้าย้อย ลือสะพัด สาเหตุเพราะการคัดค้านกัญชาเสรี?

ย้าย "หมอสุภัทร" ไปเป็น ผอ.รพ.สะบ้าย้อย ลือสะพัด สาเหตุเพราะการคัดค้านกัญชาเสรี?

ย้าย "หมอสุภัทร" ไปเป็น ผอ.รพ.สะบ้าย้อย ลือสะพัด สาเหตุเพราะการคัดค้านกัญชาเสรี?
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เซ็นย้าย "หมอสุภัทร" ประธานชมรมแพทย์ชนบท จาก รพ.จะนะ ไป รพ.สะบ้าย้อย ลือสะพัด สาเหตุเพราะการคัดค้านกัญชาเสรี?

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 125/2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  โดยระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ.ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการใน หรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ.2564 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ ว14 ลงวันที่ 11 ส.ค. 2564 ให้ย้ายข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 97/2556 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพ

โดยการย้ายครั้งนี้ มี นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ ถูกคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนาม คือ วันที่ 25 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกรณี นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ  ยังดำรงตำแหน่งประธานชมรมแพทย์ชนบท ซึ่งได้มีการทักท้วงการทำงานของสธ.  โดยก่อนหน้านี้ได้มีประชาชนในพื้นที่ออกมาให้กำลังใจ นพ.สุภัทร เนื่องจากมีกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์ว่าจะถูกย้ายโดยฝั่งการเมือง เนื่องจากนพ.สุภัทร ให้ข่าวตรงกันข้ามกับนโยบายกัญชา  อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกันมีบางฝ่ายมองว่า การย้ายครั้งนี้เป็นการหมุนเวียนการทำงาน โดยนพ.สุภัทร มีความชำนาญในการบริหารจัดการรพ.จะนะ จึงให้มีการหมุนเวียนไปบริหารรพ.สะบ้าย้อย เพื่อให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น

ทางด้าน นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ โพสต์เฟซบุ๊กระบุ ความในใจเมื่อผมโดนย้าย

ผมรับราชการมาตั้งแต่ปี 2538 มาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะตั้งแต่ปี 2542 มีแพทย์เพียง 3 คนอยู่หลายปี ผมสนุกกับงาน เป็นทั้งผอ.และหมอ ตรวจคนไข้ อยู่เวร ออกชุมชน สอนนักศึกษา บริหารโรงพยาบาล ร่วมกิจกรรมชุมชนทั้งการคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย ผมผูกพันกลายเป็นส่วนหนึ่งของจะนะ อายุราชการที่เหลืออีก 7 ปีก็คิดจะเกษียณที่จะนะ

สธ.ได้วางระบบไว้ว่า ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนและแพทย์สามารถขึ้นได้ถึงระดับวิชาการเชี่ยวชาญ ซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งบริหารจึงไม่มีวาระที่ต้องย้าย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนจำนวนมากรวมทั้งผมจึงเลือกทำงานจนเกษียณโดยไม่ขอย้าย ทำให้งานสาธารณสุขในชนบทเกาะติดพื้นที่พัฒนาได้ต่อเนื่อง

ปี 2563 ผมรับภารกิจเป็นประธานชมรมแพทย์ชนบทอีกตำแหน่งหนึ่ง ทำหน้าที่ทักท้วงเสนอแนะเรื่องราวใน สธ. อาทิ การไม่เห็นด้วยต่อนโยบายกัญชาเสรี การโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม การบริหารจัดการโควิดและวัคซีน การไม่ลงนามงบส่งเสริมป้องกันปี 2566 หรือ การซื้อ ATK ที่มีข้อสงสัย สิ่งเหล่านี้สร้างความหงุดหงิดต่อใครบางคน จนนำมาสู่คำสั่งให้ย้ายผมให้ได้ก่อนยุบสภา

จริงๆ การจะย้ายผมไม่ยากเลย เพียงแค่ปลัดกระทรวงสั่งย้ายตามอำนาจที่ท่านมี (แต่ต้องมีเหตุมีผลด้วยนะ) แต่เพราะตำแหน่งผมเป็นตำแหน่งวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ไม่มีเกณฑ์ที่ต้องถูกย้ายตามวาระ เหตุความผิดที่ต้องถูกย้ายก็ไม่มี ผมเองก็ไม่ได้สมัครใจย้าย ปลัดกระทรวงจึงไม่กล้าเซ็นเอง เพราะกลัวผิดกฎหมายอาญา ม. 157 ก็เลยต้องมีการสั่งการให้ผู้ตรวจราชการเป็นคนเซ็น ใครลงนามจะได้เลื่อนชั้นรวดเร็ว เรื่องราวจึงโกลาหล

7 ธันวาคม 2565 สธ.ลงนามคำสั่งโยกย้ายผู้ตรวจราชการทั่วประเทศ ผู้ตรวจสวัสดิ์ อภิวัจนีวงค์ ได้ขึ้นที่เขต 4 (สระบุรี) ส่วนเขต 12 ยังเป็นผู้ตรวจสุเทพ เพชรมาก ท่านเดิม ช่วงนั้นมีข่าวผมจะถูกย้ายอีก ทราบว่าผู้ตรวจสุเทพไม่ยอมลงนาม ด้วยเห็นว่าไม่มีเหตุให้สั่งย้าย ผลก็คือ วันที่ 11 มกราคม 2566 ปลัดกระทรวงมีคำสั่งย้ายผู้ตรวจสุเทพไปอยู่เขตอื่น เอาผู้ตรวจสวัสดิ์ อภิวัจนีวงค์ จากเขต 4 มาเขต 12 ทั้งๆที่เพิ่งไปเขต 4 ได้เดือนเดียว คนพร้อมลงนามมีแล้ว

แต่ระเบียบการให้อำนาจผู้ตรวจสั่งย้ายผู้อำนวยการเชี่ยวชาญในโรงพยาบาลชุมชนยังไม่ชัดเจน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงลงนามในหนังสือหลักเกณฑ์ใหม่ลงวันที่ 23 มกราคม 2566 ให้ผู้ตรวจมีอำนาจย้ายวิชาการเชี่ยวชาญได้ หนังสือยังไม่ถึงหน่วยงานเลย วันที่ 25 ถัดไปสองวันก็มีการประชุมคณะกรรมการย่อยพิจารณาย้ายผมและลงนามในคำสั่งย้ายผมไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อยทันที วันที่ 26 มกราคม 2566 คำสั่งย้ายผมหลุดออกมาทางสื่อ โดยที่ผมไม่ได้เห็นก่อน จะย้าย ผอ.รพ.บ้านนอกสักคน ต้องทำพิรุธเป็นขั้นเป็นตอนเพียงนี้เชียวหรือ ซึ่งเป็นผลดีมากกับผมในการฟ้องศาลปกครองและฟ้องผิดกฎหมายอาญา ม. 157

วันนี้ 27 มกราคม 2566 คำสั่งย้ายที่เป็นทางการยังมาไม่ถึงผม ส่วนใครเป็นคนบงการสั่งย้ายผม คิดเอาเองนะครับ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook