น่าน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีใหม่ 2553 รณรงค์ "7 วันขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้องค์ร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนปีใหม่ 2553 รณรงค์ "7 วันขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดน่าน คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 ครั้งที่ 1/ 2553 โดยมีนายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน โดยคณะทำงานฯ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 โดยมีเป้าหมายลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ลดลงจากช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 ที่ผ่านมา ร้อยละ 5 ส่วนการกำหนดช่วงเวลาเทศกาลปีใหม่ 2553 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ถึงวันที4 มกราคม 2553 ให้เรียกช่วงรณรงค์ว่า "7 วันขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน เน้นหนัก 8 มาตรการ คือ มาตรการด้านบริหารจัดการ มาตรการปราบปรามผู้กระทำผิดกฏหมาย มาตรการด้านสังคมและชุมชน มาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนและรถยนต์ มาตรการด้านการช่วยเหลือกู้ชีพ-กู้ภัย มาตรการจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง มาตรการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก และมาตรการด้านการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล นายธวัช เพ็ชรวีระ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ดำเนินการประสานอำเภอต่าง ๆ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเตรยมความพร้อมแล้วทุกท้าน โดยทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 เป็นแนวปฏิบัติ พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ และจุดตรวจร่วม โดยเริ่มประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแล้ว อย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน 2 ช่วง คือ ระยะที่ 1 ช่วงเตรียมความพร้อม วันที่ 17 30 พฤศจิกายน 2552 และระยะที่ 2 ช่วงปฏิบัติการเข้มข้น วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึง 4 มกราคม 2553 ใช้วิธีการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!