สภาฯ เตรียมถกกฎหมาย 7 ฉบับ จับตาร่าง พ.ร.บ.กัญชา ลงมติได้ทันในวันนี้หรือไม่

สภาฯ เตรียมถกกฎหมาย 7 ฉบับ จับตาร่าง พ.ร.บ.กัญชา ลงมติได้ทันในวันนี้หรือไม่

สภาฯ เตรียมถกกฎหมาย 7 ฉบับ จับตาร่าง พ.ร.บ.กัญชา ลงมติได้ทันในวันนี้หรือไม่
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สภา เตรียมพิจารณากฎหมาย 7 ฉบับ จับตาร่าง พรบ.กัญชา ลงมติได้ทันในวันนี้หรือไม่

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุม ในเวลา 09.30 น. วันนี้ (23 พ.ย.65) ภายหลังเปิดให้สมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อบังคับการประชุมแล้ว จากนั้นเป็นการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว รวม 7 ฉบับ ได้แก่

 • ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ….
 • ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ….
 • ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. ….
 • ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 • ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ….
 • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สมรสเท่าเทียม)

นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณาเรื่องด่วน 8 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ เช่น

 • ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และได้รับการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทำหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง พ.ศ. ….
 • ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 • ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ….
 • ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2538 พ.ศ. ….
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook