จ.กาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมรวมพลคนพอเพียงและลงนามเพื่อขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมรวมพลคนพอเพียง และประชุมสัมมนา เพื่อวางแผนบูรณาการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร ดร.อุทัย พิสณฑ์ ที่ปรึกษาสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลคนพอเพียง และการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผนบูรณาการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร เพื่อสร้างกลไกประสานการปฏิบัติงานร่วมกับประชาชนในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานแบบครบวงจร เชื่อมโยงให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค มีเวทีปรึกษาหารือและร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตร โอกาสนีด้มีพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจรระหว่างหน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่ายผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยมีนายสำนัก กายาผาด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร ร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานการลงนามครั้งนี้ด้วย นายสำนัก กายาผาด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดเวทีประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผนบูรณาการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร การจัดตลาดนัดสีเขียว "ผู้ผลิตพบผู้บริโภค เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตฐานปลอดภัย โดยศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการภาคเอกชน การจำหน่ายผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ ของกลุ่มเกษตรกรจากอำเภอต่าง ๆ การอภิปรายเรื่อง "ประสบการณ์ชีวิตจากทางเลือกเศรษฐกิจพอเพียง โดย ผู้แทนศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนโรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ผู้ประสานงานตลาดนัดสีเขียวจังหวัดสุรินทร์ และนายมาร์ติน วิลเลอร์ เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สม นาสะอ้าน เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ซึ่งผลจากการประชุมจะนำไปขับเคลื่อนพัฒนาสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษแบบครบวงจรของจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด