จ.ตราด ขานรับนโยบายรัฐบาล เตรียมออกให้บริการ อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ มุ่งเน้นให้บริการ 5 กลุ่มงานสนอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด ขานรับนโยบายรัฐบาล เตรียมออกให้บริการ อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ มุ่งเน้นให้บริการ 5 กลุ่มงานสนองตอบความต้องการของประชาชน (21 ธ.ค.52) นายนพดล ศรีสุข ปลัดจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จากการที่กรมการปกครอง กำหนดนโยบายสำคัญให้ทุกอำเภอ ดำเนินการโครงการ อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เป็นประจำทุกเดือน จังหวัดตราด จึงได้ดำเนินกิจกรรมหลักออกให้บริการแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงานเพื่อตอบสนองประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับความสะดวกในการบริการด้านต่างๆ ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมมหาดไทยคลายทุกข์ โดยให้นายอำเภอตั้งโต๊ะรับเรื่องราวร้องทุกข์ การให้บริการทะเบียนราษฎร์ ให้บริการด้านประปา ไฟฟ้า กลุ่มกิจกรรมด้านขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และการเผยแพร่แนวคิดโครงการพระราชดำริ กลุ่มกิจกรรมด้านแรงงาน การส่งเสริมอาชีพ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น แจกเครื่องอุปโภค บริโภค กลุ่มกิจกรรมด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้ความรู้เกษตรกรให้เหมาะสมกับพื้นที่ และกลุ่มกิจกรรมบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนฟรี และส่งเสริมการดูสุขภาพของประชาชน ซึ่งกิจกรรมทั้ง 5 ประการนอกจากจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนแล้ว ถือเป็นการบูรณาการหน่วยงานในการดูแลประชาชนเชิงรุกอีกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด