SUPERโพล คนพอใจแก้โควิดหวังเปิดประเทศ เชื่อมั่นนายกฯ

SUPERโพล คนพอใจแก้โควิดหวังเปิดประเทศ เชื่อมั่นนายกฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

SUPER โพล คนพอใจแก้โควิดสู่โรคประจำถิ่น หวังเปิดประเทศ ฟื้นเศรษฐกิจ เชื่อมั่นนายกฯ คุยต่างประเทศลุยลงทุน

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลการสำรวจภาคสนาม เรื่องความเชื่อมั่น หลังรุกเปิดประเทศ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,139 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2565

โดยพบว่า ร้อยละ 73.4 ประชาชนพอใจต่อรัฐบาลที่สามารถพาประเทศสร้างความเจริญในหลายด้านและผ่านวิกฤตโควิดสู่โรคประจำถิ่น ได้รับการยอมรับจากองค์การระหว่างประเทศว่าสามารถบริหารจัดการโควิดได้ติดอันดับต้นๆ ของโลก

รองลงมา ร้อยละ 26.6 ไม่พอใจ ขณะร้อยละ 71.2 ประชาชนเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัว หลังรัฐบาลเปิดประเทศ ทั้งเรื่องการท่องเที่ยว การส่งออก การลงทุน และการจ้างงานรองลงมา ร้อยละ 28.8 ไม่เชื่อมั่น

นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นต่อนายกรัฐมนตรีในการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ ส่งผลดีต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ เช่น ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน รัสเซีย

มีประชาชนถึงร้อยละ 74.9 ที่ให้ความเชื่อมั่นต่อนายกรัฐมนตรี รองลงมา ร้อยละ 25.1 ไม่เชื่อมั่น ขณะเดียวกัน ประชาชนถึงร้อยละ 93.6 เห็นด้วยที่ทุกฝ่ายควรร่วมมือกับนายกรัฐมนตรีในการเปิดประเทศ ทั้งภาคประชาชน นักลงทุน ผู้ประกอบการ และภาครัฐ ส่วนร้อยละ 6.4 ไม่เห็นด้วย