วิธีตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)

วิธีตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

คนกรุงมาทางนี้! วิธีตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งผู้ว่ากทม. และ ส.ก. ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ หากต้องการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อ สามารถแจ้งได้ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 65 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) แจ้งว่า ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในครั้งนี้ ประชาชนที่สามารถใช้สิทธิลงคะแนน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติประชาชนที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

  1. มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี

  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง คือเกิดก่อนวันที่ 24 พ.ค. 2547

  3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้ว เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง (สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก่อนวันที่ 23 พ.ค. 64 และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตพื้นที่ ก่อนวันที่ 23 พ.ค. 64)

  4. คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วิธีตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

  1. ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่ากทม. โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/

  2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหาสิทธิ 

  3. กดปุ่ม "ค้นหา" ระบบจะแจ้งสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ให้ทราบว่ามีสิทธิหรือไม่

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งในวันเดียวกัน จึงขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ภายในวันที่ 11 พ.ค. 65 โดยนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย 

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่ากทม. ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 65 เวลา 08.00-17.00 น. หากไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ ต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน คือ ก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค. 65 และหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 23-29 พ.ค. 65