อปท.ใน อ.พิชัย พร้อมสนับสนุนการกวาดล้างยาเสพติด ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมสนับสนุนการกวาดล้างยาเสพติด ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย นายสมหวัง พ่วงบางโพ นายอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 13 แห่งในพื้นที่อำเภอพิชัย ได้เตรียมความพร้อมและสนับสนุนกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ Clean & Seal ทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการจัดทำประชาคมโดยวิธีลับ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ได้เป้าหมายและพื้นที่ที่จะดำเนินการ ใช้กำลังพล พนักงาน อปพร.และ อสม. เพื่อร่วมหาข่าวและตรวจค้นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ให้การสนับสนุนการจัดตั้งอาสาสมัครแจ้งข่าวเกี่ยวกับยาเสพติด และจัดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น จัดให้มีการประชุมว่าด้วยเรื่องวาระด้านยาเสพติดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังได้มีการขยายพื้นที่และกิจกรรมเชิงบวก เช่น ลานกีฬา ลานดนตรี สนับสนุนการเฝ้าระวังหลังจากการปิดล้อม/ตรวจค้น อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ มุ่งเน้นการดำเนินการไปที่หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติด