แรงงาน จ.เพชรบูรณ์ จัดฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัด จัดฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน นายชิตชัย สมอุปฮาด แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า จากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและบริการ ทำให้สถานประกอบกิจการเลิกจ้างลูกจ้าง ปัญหาโรคระบาดที่สร้างความหวั่นวิตกไปทั่วโลกอย่างไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ปี 2009 ที่ทำให้ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับผลกระทบ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ทำให้พื้นที่ทำการเกษตรเสียหาย ผู้ใช้แรงงานภาคเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ทั้งในด้านที่ทำกิน และที่อยู่อาศัย ปัญหาเหล่านี้ล้วนก่อให้เดความเสียหายในภาพรวมของประเทศ แต่ผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคการท่องเที่ยว ภาคการเกษตร และผู้ใช้แรงงานทั่วไป ปัญหาดังกล่าวอาจจะขยายวงกว้างไปสู่การเกิดปัญหาอื่นๆตามมา เช่น การเกิดอาชญากรรม การเข้าสู่วงจรค้ายาเสพติด การล่อลวง ฉ้อโกงประชาชน การแก้ปัญหาที่สาเหตุเบื้องต้น คือ การส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก คิด อยู่ ใช้ กิน อย่างพอเพียง ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม และจากการฝึกปฏิบัติไปประกอบอาชีพ เพื่อนำไปบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจในครัวเรือน สร้างรายได้ให้ตนเอง และครอบครัว เป้าหมายฝึกอบรม 1,000 คน โดยทุกคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 180 บาท ตลอดการฝึกอบรม สำหรับรุ่นที่ 1 จัดอบรมที่หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี ระหว่างวันที่ 17 -25 ธันวาคม 2552 มีผู้เข้ารับการอบรม 480 คน พิธีเปิดในภาคเช้ามีนายสมาน ปางวัชรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ส่วนภาคบ่าย นายแก้ว บัวสุวรรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บรรยายให้ความรู้ในการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคม

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!