ปลัด ก.ท่องเที่ยวฯ ระบุ ปี 53 ไทยยังคงชูแคมเปญ Amazing Thailand Amazing Value

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุ ปี 2553 ประเทศไทยยังคงเน้นจุดขาย Amazing Thailand Amazing Value หวังพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายหลังการประชุม The Reinvention of Korea and Thailand in creative Economy and Touris ร่วมกับ มิสเตอร์ ลี ชาม ผู้ว่าการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี ที่โรงแรมคอนราด ถึงความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ระหว่างประเทศไทย และประเทศเกาหลี ว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวเกาหลีเดินทางเข้าประเทศไทยแต่ละปีมากถึง 8-9 แสนคน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศมากถึง 6 แสนล้านบาท โดยนิยมท่องเที่ยวในพื้นที่ ชะอำ สมุย ภูเก็ต และเชียงใหม่ และนิยมใช้สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นที่เก็บตัวนักกีฬา แต่ในทางกลับกันคนไทยเดินทางเข้าประเทศเกาหลีแต่ละปีมีประมาณ 1.8 แสนคน ทั้งนี้ปัจจัยลบที่ทำให้คนไทยเดินทางเข้าเกาหลีน้อยเนื่องจาก ค่าครองชีพในประเทศเกาหลีมีอัตราสูง ซึ่งการหารือในวันนี้ถือเป็นโอกาสดี ที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนและการเผยแพร่ในเรื่องของการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม อันจะส่งผลดีระหว่าง 2 ประเทศ มากยิ่งขึ้น ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวอีกว่า ในปี 2553 ไทยยังคงเน้นจุดขาย Amazing Thailand Amazing Value ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คุ้มค่าทั้งในด้านประสบการณ์แหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทย อันจะเป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกฤดู เพื่อช่วยพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด