อบจ.อุตรดิต์ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ยาเสพติดมุ่งพัฒนาสังคมไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ยาเสพติดมุ่งพัฒนาสังคมไทย นายชาญชัย ประเสริฐศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามา เป็นจำนวนมาก ทำให้สังคมของประเทศไทย หันไปมุ่งเน้นวัตถุนิยม อีกทั้งความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว รวมถึงปัจจัยของสภาพแวดล้อม ทำให้เกิดปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสถาบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างรุนแรง ตลอดจนกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และความสงบสุขของประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งหากไม่เร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไข สภาพสังคมไทยอาจจะเกิดปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงจัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ สร้างความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ในวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านพัฒนาสังคม เพื่อรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้ง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ได้ทราบถึงปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติตลอดจนเกิดชุมชนเข้มแข็งและปัญหาจากยาเสพติดลดลง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด