จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สคร. 11 แจ้งเตือน ระวัง โรคอหิวาตกโรค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สคร. 11 แจ้งเตือน ระวัง โรคอหิวาตกโรค นายภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เนื่องจากการวิเคราะห์และเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของกรมควบคุมโรค ในปี 2552 อาจมีแนวโน้มการระบาดของโรคอหิวาตกโรคเกิดขึ้น ซึ่งทางกรมควบคุมโรคได้เตรียมความพร้อม เพื่อสนองตอบปัญหา โดยถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานสู่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว จากสถานการณ์โรคดังกล่าว กลุ่มระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ได้รับรายงานผู้ที่ติดเชื้อ 147 ราย สูงสุดในจังหวัดปัตตานี 120 ราย เสียชีวิต 1 ราย จาการสอบสวนโรคในกลุ่มผู้ป่วยและผู้สัมผัสในผู้ป่วยชาวประมงต่างด้าว พบว่า ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาจากการรับประทานอาหารทะเลดิบระหว่างออกเรือ การขับถ่ายอุจจาระจากในเรือลงสู่แม่น้ำบริเวณแพจอดเรือ ซึ่งแนวโน้มการระบาดของจังหวัดปัตตานี คาดว่าจะมีผู้ป่วยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสกระจายสู่จังหวัดใกล้เคียง ทั้งสงขลา นราธิวาส รวมถึง 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน เพราะแหล่งรังโรคกระจายอยู่ทั้งในคนและสิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องสุขาภิบาลและสุขอนามัยส่วนบุคคลในกลุ่มแรงงานต่างด้าว รวมถึงการเคลื่อนย้ายของแรงงานตลอดเวลา ทั้งนี้ ในส่วนของสถานการณ์โรค ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน โดย กลุ่มระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานผู้ติดเชื้อในจังหวัดระนอง พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และรายสุดท้าย 26 ตุลาคม 2552 จำนวน 26 ราย ผู้ป่วยเป็นคนไทย 9 ราย ผู้ป่วยพม่า 17 ราย ไม่สามารถระบุแหล่งโรคได้ ดังนั้น สคร. 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงแจ้งเตือนมายังประชาชน ให้ระมัดระวังการระบาดของโรคอหิวาตกโรค และแนวทางในการป้องกันโรค เช่น กินอาหารที่สะอาด ปรุงสุกด้วยความร้อน และปรุงสุกใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอม สำหรับอาหารที่ค้างมื้อก่อนกิน ควรอุ่นให้เดือดทั่วถึงก่อนทุกครั้ง ไม่ควรกินอาหารดิบๆ สุกๆ โดยเฉพาะอาหารทะเล ล้างผักสด ผลไม้ ให้แน่ใจว่าสะอาด ดื่มน้ำที่สะอาด เช่น น้ำต้มสุก น้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้มาตรฐาน น้ำแข็งที่ถูกหลักอนามัย ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร และหลังออกจากห้องน้ำห้องส้วม รวมถึงถ่ายอุจจระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม บ้านเรือน ร้านอาหาร ตลาด ให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ เพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของโรคอหิวาตกโรค ควรดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด