โพลชี้ ปชช.เอือมรัฐบาลตีกันเอง

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. นายนภดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) กล่าวถึงผลสำรวจเอแบคโพล เรื่อง 3 หยุด 3 เร่ง ของคน 3 ฝ่าย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งประเทศ โดยศึกษาจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 1,215 ครัวเรือน โดยตัวอย่างร้อยละ 52.6 เป็นผู้หญิง ร้อยละ 47.4 เป็นผู้ชาย และร้อยละ 89 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 10.6 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ มีอัตราการติดตามข่าวสารทุกวันหรือเกือบทุกวัน ร้อยละ 33.3 โดยข้อมูลที่น่าสนใจ คือ สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างระบุสิ่งที่รัฐบาลควรจะต้องหยุด เพื่อความสุขของส่วนรวม อาทิ ยุติความขัดแย้งกันเองในรัฐบาล ร้อยละ 52.2 ยุติการโกงกิน ทุจริตคอร์รัปชั่น ร้อยละ 36.6 แบ่งพวกเสื้อแดง เสื้อเหลือง ร้อยละ 25.3 สร้างความ ย้งระหว่างประเทศ ร้อยละ 17 และติด ตามจับกุม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายก รัฐมนตรี ร้อยละ 5.7

ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างระบุว่า สิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งสร้างเพื่อความสุขของส่วนรวม คือ พัฒนาเศรษฐกิจ หารายได้เข้าประเทศ ร้อยละ 50.7 สร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชน ร้อยละ 31 สร้างความสมานฉันท์ในสังคม ร้อยละ 29.3 สร้างความปรองดองในรัฐบาล ร้อยละ 24.5 และอื่น ๆ เพื่อเร่งสร้างความสุข ซึ่งรวมถึง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก้ไขกฎหมายให้ยุติธรรม และเจรจาไกล่เกลี่ยกับ พ.ต.ท.ทักษิณ รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 14.7

ส่วนสิ่งที่ฝ่ายค้านควรหยุดเพื่อความสงบสุขของส่วนรวม อาทิ สร้างเงื่อนไขขัดแย้งกับรัฐบาล ร้อยละ 51.7 หยุดสร้างความวุ่นวาย ร้อยละ 40.3 แบ่งเสื้อแดง เสื้อเหลือง ร้อยละ 39.5 และสนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ ร้อยละ 9.1 สำหรับสิ่งที่ายค้านควรทำเพื่อสร้างความสุขส่วนรวม คือ สร้างความสมานฉันท์ในสังคม ร้อยละ 61.5 สนับสนุนกิจกรรมของรัฐบาล ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ร้อยละ 40.7 แต่ กลุ่มตัวอย่างมองว่า ฝ่ายค้านควรเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงร้อยละ 2.1 สำหรับในส่วนของประชาชน สิ่งที่ควรหยุดทำเพื่อสร้างความสุขของส่วนรวม อาทิ ใช้พลังงานฟุ่มเฟือย ร้อยละ 26.7 ดื่มสุราในที่สาธารณะ ร้อยละ 26.4 และสิ่งที่ประชาชนควรทำเพื่อเร่งสร้างความสุข คือ สร้างความรักสามัคคี มีน้ำใจไมตรีต่อกัน ร้อยละ 47.6.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด