พระสงฆ์ 1 พันรูป จะเข้าสอนศีลธรรมในโรงเรียน 3 จังหวัดภาคเหนือตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พระสงฆ์จำนวน 1 พันรูปใน 3 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วยเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน จะเข้าสอนศีลธรรมในโรงเรียนต่างๆ ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป พระครูพิพิธสุตาทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ หรือ มจรวัดสวนดอก เจริญพรว่า กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังนักเรียนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมจากพระสงฆ์โดยตรง อีกทั้งให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง เพื่อความประพฤติที่ดีงาม เป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพในอนาคต โดยจะมีพระสงฆ์จำนวน 1 พันรูปเป็นครูพระ สอนศีลธรรมในห้องเรียน และโรงเรียนบนพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน พื้นที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 เดิม กระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนงบประมาณค่านิตยภัตต์ถวายรูปละ 2,000 บาท ต่อเดือนหรือปีละ 10 เดือน แต่ในปีงบประมาณ 2553 ได้เพิ่มเป็นรูปละ 2,500 บาท แม้ว่างบประมาณจะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเฉลี่ยแล้วก็ยังคงไม่ครบ 1 พันรูป แต่ครูพระก็ยินดีเสียสละ ซึ่งครูพระเหล่านี้ไม่ได้สอนแค่ศาสนา ศีลธรรมเท่านั้น ครูพระที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและอื่นๆ ก็ได้นำไปสอนแก่นักเรียนด้วย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่ต้องการสนับสนุนโครงการสามารถติดต่อ มจร.เชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5327-8967 ต่อ 211 หรือ www.khupra.net

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด