สมัชชาสุขภาพตราด เตรียมนำร่างมติความต้องการของทุกภาคส่วนเข้าประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมัชชาสุขภาพจังหวัดตราด เตรียมนำร่างมติความต้องการของทุกภาคส่วนเข้าประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ นายประดิษฐ์ ดวงนภา นายกสมาคมสัจจะพัฒนาคุณธรรมตราด เปิดเผยว่า สมัชชาสุขภาพจังหวัดตราด ได้จัดประชุมและระดมความคิดเห็นพร้อมทำร่างมติที่จะนำเข้าประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยได้มีการประชุมจากทุกส่วนทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาสแสดงความคิดเห็นใน 11 ประเด็นที่จะนำไปเสนอเวทีระดับชาติ นำไปสู่การผลักดันให้เกิดความเคลื่อนไหวทางสังคม และสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่กลุ่มเครือข่ายต่างๆ สำหรับประเด็นสำคัญๆ ที่พิจารณาในครั้งนี้ อาทิ การจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ทั้งในเด็ก และผู้สูงอายุ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและเกิดปัญหาโรคต่างๆ ตามมา จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีมาตรการควบคุมด้านพฤติกรรมการบริโภค ปัจจัยแวดล้อมด้านสังคม วัฒนธรรมในการทานอาหารนอกบ้าน และการดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆ อาทิ การพัฒนาการระบบการสื่อสารเรื่องสุขภาพสู่ประชาชน การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพในระดับชุมชน เป็นต้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด