รายงานพิเศษ.. โครงการผู้บริหารพบปะนักเรียนหน้าเสาธง เสริมความเข้มแข็งรั้วโรงเรียน เป็นเกราะป้องกันยา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมตามโครงการ ผู้บริหารพบปะนักเรียน/นักศึกษา หน้าเสาธง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทางยุทธศาสตร์ 5 รั้วของรัฐบาล (11 ธค.52) ที่บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนผาเทิบวิทยา อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร ได้ออกพบปะนักเรียน เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน ได้ทราบถึงพิษภัยยาเสพติด เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่หลงผิด สามารถปรึกษาปัญหากับผู้บริหารได้โดยตรง เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาและนำไปสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามแนวทางที่เหมาะสม จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดน ที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการลักลอบนำเข้ายาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งนอกจากหน่วยงานความมั่นคงจะได้เสริมรั้วชายแดน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้ว การเสริมสร้างความเข้มแข็งของรั้วโรงเรียน ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจถึงโทษ และพิษภัยจากยาเสพติด ก็เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดได้เช่นกัน โครงการผู้บริหารพบปะนักเรียน/นักศึกษา หน้าเสาธง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดมุกดาหารได้ เน้นลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนในสถานศึกษากำหนดดำเนินการในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2552 - มีนาคม 2553 โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด