มศว จัดพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักิ์และปริญญาบัตรประจำปีการึกษา 2551

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2551 ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก จำนวน 32 คน ปริญญาโท 973 คนประกาศนียบัตรบัณฑิต 67 คนและปริญญาตรี 2,956 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,028 คน ในการนี้สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายศิลปะศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา วิชาการจัดการภูมิสังคมแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช สำหรับในปีนี้มีดารานักแสดง ทีเข้ารับพระราชทานปริญญาตรีดังนี้ 1. นางสาวปกฉัตร เทียมชัย ปริญญาตรี สาขาศิลปะการแสดง - การแสดงและกำกับการแสดง ศิลปกรรมศาสตร์ 2. นางสาวอนัญญา สินธุเสน ปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ สำหรับพิธีฝึกซ้อมฯ วันที่ 10 ,11 และพิธีซ้อมใหญ่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552 ณ มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก ขอให้บัณฑิตและผู้ปกครองได้ดูรายละเอียดข้อมูล การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว รถยนต์โดยสาร รถประจำทาง และที่พักได้ที่ เว็บไซด์ www.swu.ac.th หรือโทรศัพท์ระบบ Call center 0-2649-5000 ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!