เกษตรกรใช้สิทธิรับส่วนต่างประกัน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการติดตามโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. พบว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทำสัญญากับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้ว 2,514,600 ราย หรือ 75.36% ของเกษตรกรที่จดทะเบียน โดยมีเกษตรกร 353,133 รายมาใช้สิทธิในโครงการประกันรายได้เกษตรกร หรือคิดเป็น หรือ 10.58% ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน

ส่วนเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้ทำสัญญากับ ธ.ก.ส. แล้ว 379,410 รายหรือคิดเป็น 94.77 % ของเกษตรกรที่ลงทะเบียนและมีผู้มาใช้สิทธิแล้ว 317,155 ราย หรือ 79.22 % ขณะที่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้ทำสัญญากับ ธ.ก.ส. แล้ว 387,372 ราย หรือคิดเป็น 86.60% ของเกษตรกรที่จดทะเบียน โดยมีเกษตรกรที่ใช้สิทธิ 36,193 รายหรือคิดเป็น 8.09% ของเกษตรกรที่จดทะเบียน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ โครงการ การทำสัญญาต้องแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 52 โดยมีผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ยังไม่ได้ใบรับรองเกษตรกร 3,138 ราย และ ยังไม่ได้ทำสัญญากับ ธ.ก.ส. 59,934 ราย ส่วนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังไม่ได้รับใบรับรองเกษตรกร 1,678 ราย และและยังไม่ได้ทำสัญญากับ ธ.ก.ส. 20,945 ราย

ขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการเกษตรและ ธ.ก.ส. ได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ปัญหา ความผิดพลาดของข้อมูลใบรับรองเกษตรกร โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ กรณีใบรับรองเกษตรกรมีข้อมูลผิดพลาดที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ส่วนข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะแก้ไขข้อผิดพลาดภายใน 2 สัปดาห์ และส่งให้ ธ.ก.ส. เป็นระยะ.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด