สนข.เตรียมความพร้อมรองรับการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เตรียมความพร้อมรองรับการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านเส้นทางและความปลอดภัย นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาการจราจร และขนส่งระยะเร่งด่วน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเตรียมความพร้อมด้านการจราจร เพื่อรองรับเทศกาลปีใหม่ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเส้นทางและความปลอดภัย โดยในส่วนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท จะทำการปรับสภาพพื้นผิวจราจรและเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครสู่ภูมิภาค และหยุดการก่อสร้างในช่วงเทศกาล รวมทั้งปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ป้ายแนะนำเส้นทางสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมจัดตั้งหน่วยบริการ สถานที่พักรถบนเส้นทางสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ ได้มอบให้ บริษัท ขนส่ง จำกัด จัดแผนการเดินรถในสถานีขนส่ง และเตรียมจุดรับ-ส่งผู้โดยสาร รวมถึงประชาสัมพันธ์แจ้งเส้นทางเดินรถ สำหรับรถโดยสาร และจัดทำป้ายแนะนำจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ พร้อมขอความร่วมมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรบริเวณทางเข้า - ออกสถานี และเตรียมความพร้อมในการกวดขันวินัยการขับขี่ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรตามเส้นทางสายหลักเข้า-ออกกรุงเทพฯ แต่ละด้านด้วย นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมได้มีการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายถนน และสะพานข้ามแม่น้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยกระทรวงคมนาคมได้พิจารณาเห็นควรก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเสริมเครือข่ายการเดินทางเชื่อมต่อระหว่าง 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งกระทรวงคมนาคมและจังหวัดนนทบุรี จะร่วมกันพิจารณาแนวทางในการพัฒนาโครงข่ายที่มีในปัจจุบัน ให้มีการเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบ ช่วยลดปริมาณการจราจรบนถนนสายหลัก รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ภายหลังการเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงต่อไป