ศธ. ยึดยุทธศาสตร์ การเพิ่มขีดความสามารถการอ่านให้กับคนไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงศึกษาธิการ ยึดยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถการอ่านให้กับคนไทย สร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้น รวมถึงสร้างบรรยากาศการอ่านและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดเอกภาพในการรณรงค์เรื่องรักการอ่าน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมมีมติเดินหน้าทศวรรษแห่งการอ่าน โดยได้ข้อสรุปที่จะจัดทำโครงการรักการอ่าน เพื่อให้เกิดเอกภาพในการรณรงค์เรื่องรักการอ่านให้เกิดขึ้น ซึ่งจะถือยุทธศาสตร์หลัก 3 ด้าน คือ เพิ่มขีดความสามารถการอ่านให้กับคนไทย สร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้น รวมถึงสร้างบรรยากาศการอ่านและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น โดยจะมีการดำเนินงาน 5 แผนงาน คือ การรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน เช่น โครงการอ่านสะสมแต้ม อ่านเพื่อชีวิต การเพิ่มสมรรถนะการอ่าน เช่น พัฒนาการอ่านในสถานศึกษา พัฒนาการอ่านเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมสำหรับการอ่าน เช่น การพัฒนาบรรณารักษ์ โครงการห้องสมุด 3 ดี สร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน เช่น การสร้างเอกภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย เพื่อให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน จัดตั้งอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านทั่วประเทศ และจัดทำแผนการวิจัยและพัฒนาการอ่าน เช่น เน้นการรวบรวมประสบการณ์และงานวิจัยทั่วโลก เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า จะเริ่มการดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นไป โดยจะใช้งบประมาณ 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นงบจากภาครัฐและเอกชน และส่วนที่สองเป็นงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การทำงานบรรลุตามเป้าหมาย และให้เรื่องการอ่านเป็นวาระแห่งชาติอย่างแท้จริง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด